2024年4月23日(火曜日)午前10時~午後7時まで営業いたします

Gabay sa bilihan

Itsura sa loob ng tindahan

Ang bilihan ay katulad ng pagbenta ng kotse, lumang damit, at iba pa. Bibilhin ng pawnshop ang dalang gamit ng kustomer. Ang pagkakaiba nito sa sanglaan ay mas mataas na presyo ng pagbili dahil real time na pwedeng bilhin ang gamit base sa pabago-bagong market price. Kumpara sa malalaking chain store at sikat na mga tindahan, ang amin tindahan ay indibidwal na negosyo na hindi nangangailangan ng mamahalin labor fee, upa, at royalty gaya ng mga chain store; kaya't mataas namin bibilhin ang inyong gamit, at tatapatan namin ang nais na presyo ng kustomer, siguradong malaking tulong ito sa inyo.

Introduksyon sa mga hakbang para sa bilihan

■ Pagsusuri at appraisal ng gamit

Susuriin ang dalang gamit ng kustomer kung kasama ito sa listahan ng tinatanggap na gamit, at bibigyan ito ng appraisal. Ang halaga ng bilihan ay base sa kasalukuyang presyo na nakalista sa ilan sa mga auction site sa Japan, alam namin ang market price sa bawat kategorya kaya't lalong mas mataas namin bibilhin ang inyong gamit.

  • Maaring kanselahin ang transaksyon kapag hindi umabot sa nais na halaga ng kustomer ang halaga ng appraisal.
  • Mangyaring maging panatag dahil walang bayad ang pagsusuri.

↓

■ Mangyaring ipakita ang ID kapag nagkasundo sa bilihan

Kapag sumang-ayon kayo sa presyo, mangyaring ipakita ang inyong ID upang kumpirmahin ang detalye ninyo.

  • Mangyaring ipakita ang inyong ID mula sa pampublikong institusyon. (Lisensya sa pagmamaneho, pasaporte, residence card at iba pa)
  • Ang My Number ay hindi tinatanggap bilang ID.
  • Hindi tatanggapin ang expired na sertipiko.
  • Ang maaring magsangla ay mga adult na hindi bababa sa 18 taon gulang (hindi papayagan ang high school na mag-aaral), mga adult na nasa wastong pag-iisip o kaya walang karamdaman gaya ng mental incapacity o quasi incompetent at iba pa
  • Ayon sa Gunma Prefecture Organized Crime Exclusion Ordinance, hindi maaaring makipagtransaksyon sa mga miyembro nito.
  • Sa mga kasalukuyang kustomer, hindi na kailangan ipakita ang ID sa ikalawang beses na transaksyon. (Subalit kung maraming taon na ang lumipas mula sa huling transaksyon, mangyaring ipakita muli ang ID para kumpirmahin ang pangalan at tirahan)

↓

■ Babayaran kayo agad ng cash kapag nagkasundo sa bilihan

Manyaring sagutan at lagdaan ang application form, at babayaran agad kayo ng cash kapalit ng gamit. Mangyaring isipin mabuti kung nais ninyo ng sanglaan (kailangan niyo yung gamit), o bilihan (hindi niyo na kailangan yung gamit).

Mangyaring bigyan pansin ang sumusunod na detalye

  • Base sa pamantayan ng tinatanggap na gamit sa aming pawnshop, maaaring hindi tanggapin ang inyong gamit. Para sa karagdagan detalye, mangyaring tingnan ang listahan ng tinatanggap na gamit.
  • Ang transaksyon ng sanglaan ay gaganapin sa loob ng tindahan lamang.
↑